Všeobecné obchodné podmienky

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať produkty, ktoré sú ponúkané v internetovom obchode Rutex Trade, s. r. o. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. 

Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného produktu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia produktu a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

- Meno kupujúceho
- Poštovú adresu pre doručenie tovaru
- Telefonické číslo alebo email
- Presný názov produktu
- Počet kusov z každej položky tovaru
- Dátum vystavenia objednávky
- Spôsob úhrady za produkt
- Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

- IČO a IČ DPH spoločnosti
- Kontaktnú osobu a telefón
- Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
- Tovar, ktorý je na sklade expedujeme z nášho skladu do 5 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je na sklade dodávame do 20 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je možné zaslať Vás budeme kontaktovať.
- O vybavení celej dodávky sa môžete informovať na e-mailovej adrese obchod@rutex. sk.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pri prevzatí tovaru:

- kuriérnou, alebo poštovou dobierkou
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Obsahovať bude zoznam objednaného tovaru a prepravné náklady. Platné ceny produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov. Predávajúci garantuje dodanie produktu za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

- dobierka – hodnotu tovaru a expedičný poplatok vo výške 3,70 EUR uhradíte pri dodaní.

DODACIE PODMIENKY

Tovar je predávaný podľa vzorov a produktových listov vystavených na eshope.

Doba dodania:

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej na eshope pri každom produkte. Ak nie je uvedené inak, doba expedície je 5 pracovných dní. Ak nie je možné expedovať tovar v uvedenej lehote, predávajúci o tom upovedomí kupujúceho emailom, alebo telefonicky. Doba expedície tovaru celej objednávky je zhodná s najdlhšou dobou expedície uvedenou pri ktoromkoľvek produkte z objednávky. Celková doba dodania je súčtom doby na expedíciu a doby doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.

Tovar Vám bude zaslaný poštou. K cene tovaru Vám budú vyúčtované expedičné náklady vo výške 3,70 EUR. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

- ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. DPH na všetky výrobky, ktoré si u nás môžete zakúpiť je 20%.VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale a s faktúrou. Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku v prípade, že požadovaný tovar sa už nevyrába a nie je na sklade. O tejto skutočnosti bude zákazník okamžite informovaný a ďalšie zmeny v objednávke budú dohodnuté individuálne.

ZÁRUKA A PODMIENKY REKLAMÁCIE

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení .

Pri požiadavke vrátenia peňazí ako aj výmeny tovaru je potrebné predložiť daňový doklad – faktúru. Pokiaľ nebudete s tovarom spokojní, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Vaše peniaze Vám zašleme späť za nasledujúcich podmienok:

- Tovar, ktorý vraciate nesmie byť poškodený, ani nijakým spôsobom znečistený a musí byť zabalený v pôvodnom obale. Zákazník musí tovar zaslať na našu adresu do 7 pracovných dní od jeho obdržania zákazníkom. Poštovné v tomto prípade hradí zákazník. Z našej strany uhrádzame iba cenu tovaru, nie však expedičné náklady.
- Zákazník vracaný tovar zabalí a pošle na adresu: RUTEX Trade, s. r. o. 913 03 Drietoma č. 703
- Po obdržaní tovaru a jeho kontrole Vám vrátime peniaze do 3 dní od obdržania tovaru a to šekovou poukážkou alebo prevodom na účet; podľa Vašej požiadavky.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

- Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté vady poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. Kupujúci preukáže pôvod tovaru faktúrou resp. dodacím listom, ktorý si kupujúci musí za týmto účelom uschovať počas doby záručnej lehoty.
- Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi.
- Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí a prehliadnutí dodaného tovaru oznámiť predávajúcemu všetky závady a nedostatky, ktoré zistil.
- Pri zistení rozdielu v množstve, veľkosti alebo druhu tovaru s údajmi uvedenými na faktúre resp. dodacom liste je potrebné podať o zistenom stave správu predávajúcemu do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
- Kupujúci musí oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adresu predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené nedostatky /charakteristika, ako sa prejavujú/ a musí uviesť nárok, ktorý si v dôsledku závady uplatňuje.
- K reklamácii je potrebné vo všetkých prípadoch predložiť faktúru, resp. dodací list, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a reklamovaný tovar.
- Kupujúci zašle reklamáciu písomne poštou na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na adresu: obchod@rutex.sk, pričom reklamovaný tovar doručí na adresu predávajúceho poštou, resp. inou prepravnou spoločnosťou.
- Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.
- Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru nesie zákazník.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje kupujúceho sú chránené pred zneužitím. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

- Údaje, ktoré zadávate pri objednávke: meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, telefonický kontakt, e- mail..
- Údaje o našej spolupráci: Počas našej spolupráce sú zhromažďované Vaše objednávky, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vysporiadania prípadných reklamácií a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.
- Použitie Vašich údajov mimo firmy RUTEX Trade, s. r. o.: Vaše osobné údaje sú u nás považované za dôverné a budú poskytnuté iba partnerom zabezpečujúcim platobný styk v rámci konkrétnej platby. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté reklamným, marketingovým, ani iným obdobným spoločnostiam.
- Poskytnutie informácií tretím stranám: RUTEX Trade, s. r. o., môže poskytovať súhrnné štatistické údaje o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a pod. iba dôveryhodným tretím osobám napr. pre Slovenský štatistický úrad. Tieto informácie však neobsahujú žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých zákazníkov.

OBCHODNÉ OZNÁMENIE

PODMIENKY PRI VÝROBE VZORIEK

​​Na vyžiadanie zákazníka môžeme pripraviť vzorku produktu podľa želania a úprav zákazníka. Vzorovanie je účtované sumou 50 €. K tejto sume je pripočítaná konečná cena výrobku (spotrebovaný materiál, náklady na výrobu strihu, strihanie a šitie vzorky). Výroba vzoriek, ak sa nevzoruje materiál trvá podľa náročnosti 2-4 týždne. ​V prípade, že sa pred výrobou vzorky produktu vzoruje aj samotný materiál je suma za vyrobenie vzorky účtovaná vo výške 250 €. V tejto cene je započítaná časť nákladov potrebných na vyrobenie dvoch balíkov materiálu (minimálny počet, ktorý je potrebný pre výrobu a farbenie) čo je približne 26 kg. Výroba vzorky sa v tomto prípade predlžuje o 4 -5 týždňov. ​Pri následne potvrdenej objednávke z tohto materiálu presahujúcej sumu 1000 € sa táto suma odrátava od konečnej platby.

RUTEX Trade, s. r. o., si Váži Vašu dôveru a zaväzuje sa plne chrániť Vaše súkromné údaje pred zneužitím. Zaslaním objednávky do našej firmy RUTEX Trade, s. r. o., súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch.

Kontaktujte nás

Môžete nám napísať prostredníctvom tohto kontaktného formulára alebo navštíviť naše ústredie. Náš tím neustále hľadá spätné väzby a pripomienky, aby zlepšil kvalitu naších služieb.
Naša pracovná doba je od pondelka do piatku od 7:00 do 15:00 (okrem sviatkov a víkendov).

Adresa

Drietoma 703, 913 03

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Telefón

+421 32 6499416

Email

info@termovelshop.com

obchod@rutex.sk